تهیه کننده

تهیه کننده:

انواع مختلفی تهیه کننده در تلویزیون و فیلم وجود دارد، تهیه کننده اجرایی ، تهیه کننده مستقل، تهیه کننده Staff، تهیه کننده همکارLine، تهیه کننده Hyphenate ـ تهیه کننده ای است که خود او نویسنده و کارگردان است ـ . مسولیت اصلی تهیه کننده بین تولیدات  تجاری و غیر تجاری متفاوت است. به طور کلی تهیه کننده مسول تبدیل ایده های نو و بدیع به مفهموی سودمند و قابل فروش است. تهیه کننده تضمین می کند برگشت مالی تولید را برای تلویزیون و فیلم، و او تمام مراحل تولید را که بودجه و فهرست کارهایی که باید انجام شود را مدیریت می کند. اگر چه مدیران تولید با بسیاری از این کارها در استودیو سر و کار دارند.بعضی از تهیه کنندگان تا موقعی که بسیاری از کارهای دیگر را مدیران اجرایی که به صورت وسیع نماینده مسول تولید بر دیگر افراد هستند انجام     می دهند؛به صورت مستقیم در گیر کارهای روزانه تولید می شوند.

 

 Associate Producer(تهیه کننده معین): تهیه کننده ای که مسئولیت فعالیتهای خلاقانه و بازرگانی را برعهده دارد معمولا با فعالیتهای پس از تولیدرابطه تنگاتنگ دارد.

Co- Producer (تهیه کننده شریک): تهیه کننده ای که در تولید فیلم و مسئولیتهای مربوط به آن شراکت مساوی دارد.

Executive Producer (تهیه کننده اجرایی): تهیه کننده ای که در فرآیند تکنیکی فیلم نقشی ندارد ولی معمولا به امور بازرگانی و قانونی می پردازد.

Line-Producer (تهیه کننده همکار): تهیه کننده ای که مدیریت کلیه اشخاص و مسائل را در طی فیلمبرداری برعهده دارد.

Producer (تهیه کننده): به جز کار خلاقانه کارگردان، مسئولیت ساخت فیلم را برای تمام امور از جمله جذب سرمایه، استخدام اعضای اصلی، و برنامه ریزی برای پخش فیلم توسط توزیع کنندگان دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید