تدوین یک

 در کشور ما تدوین را همچنین Editing و یا Montage مونتاژ می شناسند. مونتاژ در فرانسه به معنی سرهم کردن، برهم سوار کردن و به هم پیوند زدن است. این اصطلاح در خاتمه جنگ جهانی اول از صنعت  ابتدا به سینما و سپس به تلویزیون آمد. بین کار یک «مونتور یا تدوینگر» فیلم و یک مهندس مکانیک تشابه زیادی وجود دارد:

نماها توسط مونتور بر اساس نظم از پیش تعیین شده سر هم می شوند. به نحوی که رشته ای از تصاویر کل معناداری را خلق کنند. این کار خیلی شبیه به یک مهندس  یا مکانیکی است که قطعات جداگانه ماشین را طوری طراحی و سرهم می کند که به ماشین مولد کارا و نیرومندی تبدیل شود.

 تدوین یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهم ترین مرحله از مراحل مختلف تولید برنامه است که شامل مراحل هنری زیر است:

1-     گزینش تصاویر

2-      تعیین توالی برای نمایش آنها(آرایش تدوینی نماها) مطابق داستان یا موضوع برنامه.

3-   دادن نظم نهایی یا ایجاد تداوم و ریتم دقیق به نماها  وصداها و به منظور خلق بیشترین تاثیر دراماتیک و کشش عاطفی در مخاطب.

/ 0 نظر / 4 بازدید