تیتراژ چهار

 

4- چنانچه بخواهیم در تیتراژ با بیان نوشتاری پیامی را منتقل نماییم به عنوان مثال بافونت درشت اولویت آن را نشان می دهیم که خوددرشت بودن فونت ارزش و تفاوت فرد متخصص را با زیر مجموعه نشان می دهد.

5- تیتراژ خوب و خلاقانه بخش مهمی از خود برنامه محسوب می شود.

6- محتوای تیتراژ باید با محتوای برنامه همخوانی داشته باشد.

7- برای این که تیتراژ موثر واقع شود باید کوتاه ـ جذاب ـ حامل پیلم همراه با کلمات ساده باشد.ضمن این که بیننده یک بار فرصت تماشا دارد باید توجه کنیم به راحتی بتواند ارتباط برقرار کند.

8- تیتراژ زمان یا مکان را مشخص می کند و در غیاب صدا کلماتی را منتقل می کند.

9- اصول زیبایی شناسی از اساس تیتراژ بهع حساب می آید و در تیتراژ باید زیباترین ـ مناسب ترین ـ قابل انتقال ترین عناصر سمعی و بصری را برای جذب مخاطب به کار برد

10- در تیتراژ باید از روش ها ی کلیشه ای دوری کرد ، از انتخاب خطوط تکراری که باعث عدم توجه بیننده شده، باید دوری کرد . خطوط باید خوانا و بیننده بتواند به راحتی آن را بخواند.

/ 0 نظر / 4 بازدید