معرفی کتاب تکنیکهای تدوین

 این کتاب که مشتمل بر 11 فصل است و در 187 صفحه تقدیم علاقه مندان شده است.

در فصل اول ، با تعاریفی که صاحب نظران مختلف سینمایی از قبیل آیزنشتین،لف کولشف، اندری تارکوفسکی ، رودلف آرنهایم و ... در مورد تدوین ارایه داده ند آشنا خواهید شد.

فصل دوم ،در مورد فواید و کاربردهایی که تدوین دارد بحث خواهد نمود.

فصل سوم مشتمل بر تعریف ساختار، تدوین ،صحنه ونما از دیدگاه تصویربرداری و تدوین است.

فصل چهارم بر مفهوم تداوم و اهمیت آن در کارگردانی و تدوین می پردازد. تداوم داستانی، ریتم ، تنظیم روابط بازیگران با دوربین و فیزیک تداوم بخشهایی است که در این فصل به آنها پرداخته می شود.

فصل پنجم، به تداوم زمانی در تدوین که شامل زمان درونی، زمان برونی، نحوه برش در خروج و ورود به دو کادر متوالی است می پردازد.

 موضوع فصل ششم، تحلیل تدوینی صحنه و فصل بر اساس تداوم است که بر روی این موضوع نگارنده بر اساس سه نمونه(وحدت مکان با حفظ زمان فیزیکی رویداد، وحدت مکان با حفظ زمان دراماتیک رویداد، تفاوت در مکان و زمان رویداد) متمرکز می شود.

فصل هفتم به رابطه برش در حرکت (تداوم نماها در حرکت) می پردازد که بر اساس آن با برش پس از حرکت موضوع ، برش در آغاز حرکت موضوع آشنا می شویم.

موضوع بحث در فصل هشتم برش روی حرکت موضوع و حرکت دوربین که شامل برش روی حرکت موضوع، برش روی حرکت دوربین ، برش حرکت دوربین به حرکت دوربین به حرکت دوربین، برش نماهای متحرک به نماهای ثابت  است.

تداوم تصویری و انواع آن که شامل تداوم زمانی ، تداوم مکانی ، تداوم در جهت حرکت موضوع ، تداوم در خروج و ورود به کادر ، تداوم نوری، رنگ و سایه هاو تداوم صوتی است موضوعات فصل نهم را تشکیل می دهند.

فصل دهم به تکنیکهای گوناگون تصویربرداری و تدوین برای ایجاد تداوم بین نماها    می پردازد که شامل نمای مادر، نمای معرف، نمای زاویه معکوس و نمای برون برش است.

فصل یازدهم به نتایج زیبایی شناسی حاصل از به کار گیری تدوین تداومی می پردازد.

 این کتاب با قیمت 1800تومان به فروش می رسد.

/ 0 نظر / 91 بازدید