تیتراژ هشت

2- زمان نمایش تیتراژ:

جمع کل تیتراژ ابتدایی و انتهایی حدود یک و نیم درصد کل زمان یا به شرح مندرج در زیر به خود اختصاص می دهند:

1/2- برنامه های شصت دقیقه و بیشتر حداکثر شصت ثانیه.

2/2- برنامه های چهل و پنج دقیقه حداکثر چهل و پنج ثانیه.

3/2- برنامه های سی دقیقه حداکثر سی ثانیه

4/2- برنامه های پانزده دقیقه حداکثر پانزده ثانیه

5/2-  در برنامه های نما اهنگ یا ویدیو کلیپ فقط نام برنامه و چهر فرد موثر در تولید آن مثل آهنگساز، شاعر، خواننده و کارگردان و در انتها تهیه کننده حقوقی یا حقیقی به صورت زیر نویس و طبق استاندارد مرسوم مجاز خواهد بود.

زمان حک زیر نویس معادل 10/1(یک دهم) زمان خود برنامه خواهد بود.

6/2- در برنامه های دیگر کمتر از پانزده دقیقه حداکثر ده ثانیه. 

 

3-  چگونگی نمایش   Titles(کپشن ها):

کپشنها دو دسته اند: کپشنهایی که شامل یک نام هستند تحت عنوان تک کپشن و کپشنهایی که از چندین نام تشکیل شده اند تحت عنوان کپشنهای گروهی نامیده می شود.

 

4- تک کپشن ها:

نیروی انسانی سهیم در به انجام  رسانی برنامه یا برنامه هایی که می توانند به تنهایی از یک کپشن استفاده کنند به شرح زیر است:

-         نویسنده/ سناریست

-    محقق/محققان: فقطدر صورتی که برنامه به صورت مستند سنگین و یا مجموعه پی در پی تاریخی، اجتماعی و سیاسی باشد.

-         آهنگساز: در صورتی که برنامه سنگین و برای آن فقط تهیه شده باشد.

-         کارگردان هنری/فیلم/ فنی

-         سه تن بازیگران نقش اول(هرکدام یک کپشن)

-         مدیر تولید در صورتی که برنامه به صورت فیلم مستند داستانی سنگین یا سریال سنگین باشد.

 

5- چنانچه نقش هر یک از افراد نامبرده در زیر ساخت برنامه چشمگیر باشد پس از کسب مجوز از سازمان]صداوسیما[ می توان با استفاده از تک کپشن برای هر یک سهیم بودنشان را در به انجام رسانی برنامه ارج نهاد مشروط بر این که حداکثر زمان نمایش آنها از یک درصد مدت برنامه تجاوز ننموده و سایر مندرجات این آیین نامه مورد عمل قرار گیرد.

- مدیر فیلمبرداری/ فیلمبردار/ تصویربردار

- دکوراتور(در مورد تئاترها و سریالهای خارجی)

- طراح لباس(در مورد تئاترها و سریالهای تاریخی) و نقش موثر لباس در برنامه

- نورپرداز(در صورت انجام نورپردازی فنی و هنری چشمگیر)

 

6- در تیتراژپایانی هر برنامه گروهی که نظارت بر تهیه برنامه را به عهده داشته اند با استفاده از یک کپشن ذکر خواهد شد.

 

7- در تییتراژ برنامه های انیمیشن و عروسکی و گرافیک کامپیوتری تنها به ذکر نام سازنده برنامه با استفاده از یک تک کپشن اکتفا خواهد شد.

 

8- کپشنهای گروهی:

تهیه کننده یا مجری طرح در صورتی که مایل باشد می تواند برای معرفی نیروهای موثر در به انجام رسانی برنامه از کپشن گروهی استفاده کند.

 

9- تعداد کپشنها:

کل تعداد کپشنهای مورد استفاده  در برنامه های مختلف با توجه به کل زمان برنامه های گوناگون در قالب مقررات تیتراژ همین آیین نامه به شرح زیر است:

-         برنامه های شصت دقیقه و بیشتر حداکثر ده کپشن.

-          برنامه ای چهل و پنج دقیقه حداکثر هفت کپشن.

-         برنامه های سی دقیقه حداکثر پنج کپشن.

-         برنامه های پانزده دقیقه و کمتر حداکثر سه کپشن.

 

10- زمان نمایش کپشنها:

- حداکثر مدت نمایش هر تک کپشن سه ثانیه.

- حداکثر مدت نمایش هر کپشن گروهی هفت ثانیه.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید