نریشن

10-      مخاطب را درگیر نماید.

11-      درباره نکته مورد نظر باشد.

12-      تبلیغ مستقیم نکنید.

13-       گنده گویی نکنید.

14-       از متون کلیشه ای بپرهیزید.

15-      جملات بلند نباشد.

16-      حروف رابطه مانند که و... به فهم بهتر متن کمک می نماید.

17-      ارائه زمان تابع قواعد خاص است. هیچ وقت در متن نگویید پارسال، امسال و...

18-      آمار و ارقام در متن به کار نبرید در صورت لزوم از تصاویز گرافیکی استفاده نمایید.

/ 0 نظر / 63 بازدید