مونتاژ شوروی(1933-1925)- قسمت سوم

 

۱۷- برش با حذف جلوه ای متضاد می آفریند. چون بخشی از کنش حذف می شود، مدت آن روی پرده کمتر از مدت واقعی می شود.

 

۱۸- در شورروی این شگرد در خدمت اهداف انتزاعی تر هم به کار گرفته شد؛ برای ارتباط برقرار کردن بین دو کنش به خاطر بیان یک مفهوم تماتیک. مثلاً اواخر فیلم اعتصاب، آیزنشتین از تصویر افسر پلیسی که همزمان با صدور فرمان کشتار کارگران دست های مشت کرده اش را وحشیانه پایین می آورد برش می زند به تصویر قصابی که ساطورش را به قصد کشتن گاوی فرود می آورد.

 

۱۹- اصطلاح دیجتیک بر زمانی و مکان داستان دلالت می کند، هرچه جزیی از داستان فیلم است دیجتیک  نامیده می شود. عنصر غیر دیجتیک عنصری است که بیرون دنیای داستان جای گرفته است. مثلاً در یک فیلم ناطق، صدای راوی، اگر صدای یکی از شخصیت های فیلم نباشد، عنصر غیر دیجتیک است.

 

۲۰- در اکتبر از «مونتاژ مفهومی» استفاده زیادی شده است. در یک جا کرنسکی، رییس حکومت موقت، با ناپلئون مقایسه می شود.

 

۲۱- مونتاژ مفهومی جلوه های مطلوبش را از راه کنار هم نشاندن نماهایی به دست می آورد که ارتباط علی آشکاری بین آنها وجود ندارد؛فیلمساز تماشاگر را هدایت می کند مفهومی کلی بیافریند که آنها را به هم پیوند می زند.

کارگردان های مونتاژ با خلق تضادهای گرافیکی تند بین نماها، مونتاژ مبتنی بر برخورد و تصادم را یک گام دیگر به جلو بردند. یک برش می توانست تغییری ناگهانی در جهت چشمگیر در ترکیب بندی تصویر پدید آورد. صحنه های پله های اودا از فیلم پوتمکین که شاید مشهورترین صحنه یک فیلم مونتاژ باشد، بخش بزرگی از قوت خود را از تضادهای گرافیکی بین نماها می گیرد.در این صحنه، اثر تشدید کننده این گونه برشها به افزایش تنش کمک می کند.

/ 0 نظر / 19 بازدید