مونتاژ شوروی(1933-1925)- قسمت اول

۳- جلوه کولشوف بر اساس حذف نمای معرف و هدایت تماشاگر به سمتی است که خود از روی نماهایی که از عناصر گوناگون صحنه تداوم زمانی و مکانی را استنباط کند. تجربه های کولشوف معمولاً بر اصل تطابق جهت نگاه استوار بودند.

 

۴- جنبش مونتاژ شوروری در سینما پیوند نزدیکی با کنستراکتیویسم قرار داشت.

 

۵- پیشینه کنستراکتیویسم با وجود اهداف رادیکالش به دوره پیش از انقلاب برمی گشت. تاثیرات کوبیسم فرانسوی و فوتوریسم ایتالیایی در روسیه با هم در آمیختند و جنبشی را به وجود آوردند که کوبوـ فوتوریسم خوانده می شد و به حملاتی همه جانبه و تند به همه شکلهای هنری سنتی دست زد.

 

۶- جنبش کنستراکتیویسم در سال ۱۹۲۰ به وجود آمد. از دید هنرمند کنستراکتیویست هنر ناگزیر کارکردی اجتماعی دارد. هنر، برخلاف بیشتر دیدگاههای سده نوزدهم، نه موضوع تامل عافانه است و نه سرچشمه حقیقتی متعالی.هنرمند پیشگو نیست که چیزی به او الهام شده باشد؛ بلکه صنعتکاری ماهر است که از ماده خامی که رسانه در اختیار او می گذارد برای خلق کار هنری استفاده می کند. چه بسا هنرمندان را با مهندسان مقایسه می کردند که ابزار و رویکردی عقلانی و حتی علمی به کار می گیرند.

 

۷- کنستراکتیویست ها بر این نکته تاکید می کردند که کار هنری از بر هم سوار کردن اجزاء ساخته می شود. این فرآیند سر هم سوار کردن گاهی مونتاژ نامیده می شد. این گونه تشبیه کار هنری به ماشین به نظر مثبتی نگریسته می شد. چون جامعه شوروری تمام قوای خود را بر افزایش تولید صنعتی متمرکز کرده بود و چون کمونیسم بر ارزش و اعتبار کار انسان تاکید می کرد،کارخانه و ماشین به نمادهای جامعه نوین تبدیل شدند.

/ 0 نظر / 20 بازدید