تدوین گرافیکی - قسمت اول

در ساختار تدوینی هر فیلمی، می توان جنبه هایی از رابطه گرافیکی و رابطه ریتمیک را بین نماها یافت  اما رابطه فضایی  و زمانی که در تصاویر فیلمهای انتزاعی (آبستره) به ندرت دیده می شوند، در اکثر فیلمهای داستانی و مستندی که از تصاویر زنده یا واقعی استفاده می کنند ، به چشم می خورند.

رابطه گرافیکی در تدوین  دو نما را در فیلمهایی جستجو کرد که در عناصر ترکیب بندی آنها تجانس بصری (شکلی، حرکتی ، رنگی) موجود باشد ـ در اینجا رنگ را نیز از ملزومات یا ویژگیهای شکل به شمار می آوریم ـ به عبارت دیگر ، دو عامل اصلی شکل و حرکت، عواملی هستند که هریک جداگانه و یا باهم، رابطه گرافیکی بین دو نما را در تدوین به وجود می آورند.هرگاه یکی از این دو عنصر اصلی، در تدوین دو نما وارد عمل شوندبرجستگی رابطه بین دو نما ضعیف و چنانچه عامل دیگر (به ویژه شکل و رنگ متحداً) عمل کند، این رابطه برجسته تر  یا آشکارتر می شود.

به طور کلی وقتی در تدوین به بحث از رابطه گرافیکی نماها به مقوله "همشکلی"، "همسانی"،"همرنگی" یا "تشابه بصری ـ حرکتی" دو نما می پردازیم، وارد مقوله تدوین گرافیکی شده ایم.

در فیلمهای سینمایی یا برنامه های تلویزیونی که از شیوه تدوین تداومی استفاده می کنند،پر استفاده ترین برش همان برش انطباقی (Match Cut) است که ماهیتاً جلوه ای از تدوین گرافیکی به شمار می رود. به عبارت دیگر ، برش انطباقی، خود زیر مجموعه تدوین گرافیکی محسوب می شود.زیرا هنگامی که شباهت گرافیکی و حرکتی موضوع از انتهای یک نما به ابتدای نمای بعد منتقل می شود، در واقع تدوین گرافیکی شکل گرفته است.شیوه تدوین تداومی ، به ویژه اگر در فیلمهای داستانی به کار رود،برای نمایش یک جریان نرم و یکپارچه از رویداد یا حرکات در زمینه داستان ، به شدت وابسته به برش انطباقی و در نتیجه تدوین گرافیکی است.

تدوین دو نما به هم، امکان می دهد که کیفیات تصویری محض آن دو نما از طریق تشابه و تفاوت ، با هم کنش و واکنش متقابل انجام دهند.چهار جنبه میزانسن (نورپردازی، صحنه آرایی، لباس و رفتار فیلگورها در فضا و زمان) و بیشتر ویژگیهای سینماتوگرافیک (فیلمبرداری،قاب بندی و حرکت دوربین) همه عناصر گرافیکی بالقوه هستند. از این رو ه ر نما امکاناتی برای تدوین گرافیکی در خود دارد و هر قطع خالق نوعی رابطه گرافیکی بین دو نماست .

گرافیک نماها ممکن است برای حصول به تداوم نرم یا کنتراست ناگهانی به هم تدوین شوند. فیلمساز ممکن است نماها را بر اساس شباهتهای گرافیکی به هم پیوند زند و بدین ترتیب چیزی را که انطباق گرافیکی می نامیم به بار اورد.شکلها، رنگها، ترکیب بندی کلی ، یا حرکتها در نمای اول ممکن است در ترکیب بندی نمای دوم تکرار شوند.

/ 0 نظر / 15 بازدید