زیبایی شناسی، تاریخ و نظریه های تدوین فیلم

 

این کتاب تاریخ تدوین را شرح می دهد، همچنین ازبعد زیبایی شناسی موشکافی می کند و  تئوریهای تدوین فیلم را دردوره صامت تحلیل می کند.

نویسنده کتاب  بر روی موضوعات زیر متمرکز می شود و آنها را به بحث می گذارد:

1- تدوین را شرح وبسط می دهد و همچنین آن را از لحاظ تاریخی تحلیل می کند.

2-  تاثیر تدوین را بر روی ساختار و زیبابی شناسی فیلم به عنوان یک عنصر فوق العاده تاثیرگذار و قدرتمند در دوره صامت را توضیح می دهد.

21 قسمت این کتاب حول و حوش مباحث  ذکر شده می گردد.این کتاب،فن تدوین، تئورهای بی مانند و شاهکار درباره آن و تجربه هایی که با استفاده از آن تئوریها شده و همچنین و کمک شایانی به همدیگر  در طول تاریخ نموده اند را با ذکر نمونه هایی به بحث می نشیند،

موضوعات اصلی که در این کتاب به آنها پرداخته می شود:

تاریخ تدوین، تئوری فیلم، زیبایی شناسی در دوره صامت، ادیت یا مونتاژ، میزان سن، دکوپاژ،تئوری تدوین و تکنیکهای تدوین.

 

/ 0 نظر / 79 بازدید