پخش مکمل زحمات تولید چهار

9- Counter Programming :

در خلال برنامه ای که بیننده بسیار دارد می آیند آنانی که این برنامه را نمی بینند را شناسایی می کنند و به قولی آنان را می دزدند. این قانون برای بین شبکه ای است بدین صورت که در حالی که برنامه یک شبکه آن قدر جذاب است که بیننده زیادی جذب کرده است به مانند بازیهای ایران در جام جهانی .اکثر بینندگان در هنگام پخش بازیها عملا شبکه ای که آن بازیها را پخش نماید می بینند(که در واقع شبکه سوم است.) پس تکلیف شبکه های رقیب در این مواقع چیست؟ آنان با تحقیق جامعی که در مورد افرادی که بیننده آن برنامه نیستند از لحاظ سواد، جنس، موقعیت اجتماعی و... سعی می کنند برنامه هایی پخش نمایند که اینان مخاطب هدف آن برنامه باشند.

 

10-  Pivotal Time:

وقتی در بررسیها  به این نتیجه می رسند که حجم بیننده در این زمان بالاست که ممکن است در آن زمان برنامه خبر باشد یا مسابقه و... . این نقطه را نقطه مرکزی می گویند. این نقطه زمانی به مانند محوری است که اگر در حول و حوش آن برنامه پخش نماییم آمار بیننده بالا می رود.

/ 0 نظر / 5 بازدید